Ürünler > S?rl? Porselen > Ares > 33x33
Ürün Bilgileri
Ürün Grubu
:
33x33
Ürün Modeli
:
Ares Ivory
Ürün Kodu
:
1
Ebat
:
33x33
Kutu/Adet
:
15
Kutu/m²
:
1.64
Kutu/Kg
:
17
Palet/m²
:
75.44
Ürün Açıklaması

 

S?rl? Porselen Karolar? Bak?m Önerileri

Belli aral?klarla nemli bir bez ya da süngerle, a??nd?r?c? içermeyen temizlik malzemeleri kullanarak s?rl? porselen karolar?n?z? siliniz. S?rl? porselen karolar? için düzenli olarak olu?abilecek tozu elektrik süpürgesiyle al?n?z. Ard?ndan temizlik maddesi ile paspas veya sünger yard?m?yla siliniz.

Uygulama Önerileri

Yüksek teknik özellikleri nedeni ile (a??nmaz, kaymaz, mukavemetlidir, leke tutmaz, hijyeniktir) yer, duvar, iç ve d?? mekanlarda rahatl?kla kullan?labilir. Dö?eme yap?lacak mekandaki kullan?m amac? dikkate al?nmal?, s?rl? porselen karonun seçimi verilen teknik bilgi tablosu incelenerek yap?lmal?d?r. Kullan?m yo?unlu ve etkileri dikkate al?narak, a??nmaya kar?? dayan?kl?l?k derecelerine uygun s?rl? porselen karo seçilmelidir. Teknik gerekliliklerin kar??lanmas? ve düzgün bir görünüm sa?lanmas? için s?rl? porselen karolar?n asgari 3mm. derz aral??? ile uygulanmas? tavsiye edilir. Derz uygulamas?nda, haz?r derz dolgu malzemesi kullan?lmas? öncelikle tavsiye edilir. S?rl? porselen karolar?n uygulama sonras? nemli bez ya da sünger ile silinmesi, harç ve derz dolgu maddesinin donup yüzeyde kalmas?n? önleyecektir.

Dikkat edilmesi gerekenler

S?rl? porselen karolar?n üretim teknolojisi gere?i, boyut ve ton farkl?l??? di?er seramiklere göre daha de?i?ken ç?kmaktad?r. Bu sebeple s?rl? porselen karolar, tüm dünyada kalibre ve ton gruplar?na ayr?larak sat?lmaktad?r.

*Kalibre: S?rl? granit karolar?n boyut de?i?kenliklerine göre kaliber 1,2,3,4 ve 5 olarak gruplara ayr?lmas?d?r.


Teknik Özellikler   TS EN 14411 G Bia   Reinaser S?rl? Porselen
Ebat Tolerans?(%)   ± %0.6   ± %0.6
Kal?nl?k (%)   ± %5   ± %4
Gönyeden Sapma (%)   ± %0.6   ± %0.5
Kenar Düzgünlü?ü (%)   ± %0.6   ± %0.4
Su Emme (%)   < %0.5   < %0.5 münferit olarak
E?ilme Dayan?m? (N/mm²)   min 3.5   min 3.7
Yüzey Sertli?i (MOHS)   min 5   min 6
A??nmaya Dayan?kl?l?k (PEI)   Üretici firma taraf?ndan belirlenir.   min III
Is?l Geni?leme Katsay?s?   max 9 x 10³   max 9 x 10³
Is? ?okuna Dayan?kl?l?k   ?stenir   ?stenir
Çatlamaya Dayan?kl?l?k   ?stenir   ?stenir
Dona Dayan?kl?l?k   ?stenir   ?stenir
Asit ve Alkaliye Dayan?kl?l?k   ?stenir   min S?n?f / Class B
Lekelenmeye Dayan?kl?l?k   min S?n?f / Class III   min S?n?f / Class II
Temizlik Mad. Dayan?kl?l?k   min S?n?f / Class GB   min S?n?f / Class GB
Yüzey Düzgünlü?ü   Merkez A??rl?k: ± %0.5
Kenar A??rl?k: ± %0.5
Çarp?kl?k: ± %0.5
  Merkez A??rl?k: ± %0.5
Kenar A??rl?k: ± %0.5
Çarp?kl?k: ± %0.5
Yüzey Kalitesi   %5 Kusurlu   %5 Kusurlu