Ürünler > Granit > Emperador > 60x60
Ürün Bilgileri
Ürün Grubu
:
60x60
Ürün Modeli
:
Dark Emperador
Ürün Kodu
:
1
Ebat
:
60x60
Kutu/Adet
:
4
Kutu/m²
:
1.44
Kutu/Kg
:
33
Palet/m²
:
51.84
Ürün Açıklaması

 

Parlak Porselen Karolar? Uygulama Esaslar?

 
Reina markal?, özenle haz?rlanm?? yüksek kalite anlay??? ile üretilmi? ürünümüzü seçti?iniz için te?ekkür ederiz. Üretim esnas?nda dikkatle kontrol edilen tüm ürümlerimiz Avrupa normlar?na uygundur.
Ürünlerimizin ambalaj?ndaki güzelli?inin uygulama sonras? da devam? için a?a??daki uygulama talimatlar?na uyulmal?d?r.
 
- Ürünler dö?enmeden önce ürünün ambalaj üzerindeki isim, renk, ebat, renk tonu i?aretleri ve numaralar?na dikkat edilmelidir.
- Ürünler mutlaka beyaz porselen yap??t?r?c? ile yap??t?r?lmal? ve renkli yap??t?r?c? kesinlikle kullan?lmamal?d?r.
- Renkli derz kullan?ld??? takdirde, derz malzemesi sadece derz aral???na çekilmelidir. Renkli derz porselen seramik ürünümüz üzerine yay?lmamal?d?r ve üzerinde bekletilmemelidir.
- Ürünlerimiz kalibre edilmi? olup kutu üzerinde kalibre grubu belirtilmi?tir. Arzu edildi?i takdirde derz uygulamas? yap?lmadan dö?enebilir.
- Nano teknoloji ürünlerin temizli?i sadece su ile yap?l?r. Nano teknoloji ürünlerin temizli?inde kimyasal temizleyiciler kesinlikle kullan?lmamal?d?r. Bu ürünlerde kimyasal ve deterjan          kullan?lmas? NANO özelli?inin bir süre sonra kaybolmas?na yol açar. 
- Ürünlerimizi mutlaka düzle?tirilmi? zemin üzerine dö?eyiniz.
- Kullan?m esnas?nda üzerine dökülen boyay?c? her türlü maddeyi bekletmeden siliniz.
- Kullan?m esnas?nda dö?enmi? ürünler üzerinde a??r, sert maddeleri çekmeyiniz.
- Metalik ürünlerde uygulama öncesi ve sonras?nda karolar?n temiz tutulmas?na dikkat edilmelidir. Derz ürün üzerine yay?lmamal?d?r. Metalik ürünler özel bir s?rlamaya tabi oldu?u için derz dolgu be baz? kimyasal maddelerle erken tepkimeye girebilir. Uygulama sonras?nda tuz ruhu, a??r kimyasallar ve temizleyiciler ürün üzerinde lekeler olu?turabilir. Uygulama ve kullan?m esnas?nda bu hususa dikkat edilmesi gerekir.
 
Bu hususlara uyulmas? ko?uluyla kullanaca??n?z yüksek kaliteli ürünlerimiz size uzun y?llar hizmet verecektir.