HAKKIMIZDA

2004 y?l?nda kurulmu? olan firmam?z yap? gereçleri konusunda Üstün Kalite Anlay??? ve Yüksek Kaliteli Ürünlerle hizmet vermektedir. 

Mü?teri Memnuniyetini ve Mü?teri Beklentilerini sa?layarak güncel trendlere uygun ürünler sunan REINASER, hedeflerini belirlemi?tir;
 

 • Tedarikçilerle s?k? i?birli?i,
   
 • Ulusal ve Uluslar aras? standartlara uymay?,
   
 • Kaliteden taviz vermemeyi,
   
 • Rekabet gücümüzü art?rmay?,
   
 • Sürekli Yenili?i,
   
 • Her an haz?r olmay?,
   
 • ?htiyaca uygun ürün çe?itlili?i bulundurmay? görev olarak üstlenmi?tir.
Reinaser

TSE EN 14411

TSE EN 14411

Belge Kapsam?:
Seramik Karo (E<=%0,5)
GIVE/ Veya UGL- Grup Bia-Ek
G-Dü?ük Su Emmeli


REINASER, teknolojik olarak en üst düzey yurtd??? tedarikçilerle i?birli?i yaparak, en s?k? kalite takip sistemiyle, zaman?nda ve do?ru servisle sistemlerini olu?turmu?tur. Tatmin edici mevcut stoklar bugüne kadar mü?terilerimizin hizmetine sunulmu?, üstün kaliteyle desteklenen h?zl? ve sa?l?kl? servisimizle de mü?terilerimizin memnuniyetlerini üst düzeyde tutmu?tur.

Günümüzde kaplama malzemeleri konusunda en iyi yeri alan Porselen Karolar?n en kalitelisini ve en güzelini sunmaya devam edece?iz. Porselen Karo yan? s?ra stoklar?m?zda bulunan S?rl? Porselen, Cam Tu?la ve Cam Mozaik çe?itlerimizde de ayni misyonla hizmet vermekteyiz.

Güncelli?ini ve Kaliteli Malzeme ve Kaliteli Servis anlay???m?z? sürdürme kararl?l???m?z REINASER'i güçlü k?lmaktad?r.